VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ

Elektronik tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla başlanacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecek.

 

 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul  Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı  aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar  belirlendi. 
 
Maliye Bakanlığının konuya ilişkin "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak,  elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat  adresine tebliğ edilebilecek. Buna göre, tebliğe elverişli elektronik adres  kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ  yapılabilecekler "kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç  yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit  edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç), isteğe bağlı  olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler" olarak  belirlendi. 
 
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, tebliğle  belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve  elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu mükelleflerin dışında  kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden  isteğe bağlı olarak yararlanabilecek. 
 
  Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin bildirimi 
 
 Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi  mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep  Bildirimini (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) kurumlar vergisi yönünden  bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekecek. Bu mükellefler, söz  konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili  işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle  yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edecek. 
 
Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra  mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini  takip eden 15 gün içerisinde bildirimde bulunmak zorunda olacak. 
 
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan  mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecek.  Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacak. 
 
Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi  mükellefleri de yine 1 Ocak 2016 tarihine kadar "Elektronik Tebligat Talep  Bildirimini  (Gerçek Kişiler İçin)" internet vergi dairesinde elektronik ortamda  doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekiyor.  Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi  ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş  vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı  bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkün olacak. İnternet vergi  dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi  mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi  verilmeyecek. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik  doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabilecek. 
 
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi  mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan  mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecek. 
 
İsteğe bağlı olarak talepte bulunanlar 
 
Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı  olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile  tüzel kişiliği olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir (stopaj)  vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi  kullanabilecek. Benzer şekilde, tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına  girmeyen gerçek kişi muhatapların, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak  veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik  tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde  verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak  sistemi kullanmaları mümkün olacak. 
 
 Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat  Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat  anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve  şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecek. 
 
 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik  imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek. 
 
 Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden  erişilecek. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan  gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacak.  İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler  ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat  adreslerine erişecek. 
 
Evrak, elektronik adrese ulaştıktan 5 gün sonra tebliğ edilmiş  sayılacak 
 
 Kanunun ilgili maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı,  muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün  sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek,  erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacak. 
 
 Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve  birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılacak  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare  tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin  elektronik tebligat adresi re'sen kapatılacak. Mirasçıların bağlı olunan vergi  dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma  kapatılacak. Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil  olanların bu durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün olmayacak. 
 
 Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan tebliğ  ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ilgili  maddeleri uyarınca, cezai müeyyide uygulanacak. 
 
 Uygulama yeni yılda başlayacak 
 
 Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik  tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat  hükümlerine göre de tebliğ edilebilecek. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal  müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam  etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri tebliğ  kapsamında bulunmuyor. 
 
  Elektronik tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle  başlanılacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015  tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecek.