Haberler
EVDE KAL TÜRKİYE

Değerli Müşterimiz;

Corona-19 salgını sonrasında sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığının korunması amaçlı olarak Tüm Ülkemizde olduğu gibi ofisimiz faaliyetlerinde’de  düzenlemeler yapılmıştır.Tüm hizmetlerimizi gerek Ofis ve Firma ziyareti ve gerekse Teknolojik olanaklardan yararlanarak yürütmeye devam etmekteyiz.Tüm İletişim Kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Corona Salgını ile ilgili olarak kamu otoritelerimiz tarafından  alınan mali ve iş yaşamına ilişkin tedbirleri Aşağıda paylaşmaktayız,yeni gelişmeler olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Tüm Dünayda olduğu gibi Ülkemizdede Bu zor günlerin en kısa zamanda son bulması dileğimizdir.

Saygılarımızla…

AKTİF DANIŞMANLIK

 

 

27 MART 2020 I?TI?BARI?YLE KORONAVI?RU?S I?LE MU?CADELE KAPSAMINDA ALINAN

BAZI EKONOMI?K VE MALI? TEDBI?RLER

Alınan Tedbir 

Du?zenleme 

page1image1250384304page1image1250386016

Yasal Dayanak 

page1image1250385360page1image1250386352

Gelir Vergisinde Erteleme 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin birinci taksitlerinin ödenme süresi 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır. 

125 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

page1image1250411760page1image1250412368

Şubat Dönemi Katma Değer Vergisinde Erteleme 

26 Mart 2020 tarihinde verilmesi gereken (Şubat 2020 dönemine ait) KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödenme süresi 24 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır. 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

page1image1250441792page1image1250442400

Şubat Dönemi Ba-Bs Bildirimlerinde Erteleme 

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

page1image1250468592page1image1250469200

Mart Ayında Oluşturulması Gereken E-Defterde Erteleme 

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

Konaklama Vergisinde Erteleme 

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen konaklama vergisinin yürürlüğü 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. 

page1image1253153424page1image1253169248

7226 sayılı Kanun Md. 51 

YMM Tasdik Raporlarının Tesliminde Erteleme 

Vergi dairelerine teslim edilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iki ay uzatılmıştır. 

2020/1 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri 

ARDEB, TEYDEB ve BİDEB Rapor Gönderim Tarihlerinde Erteleme 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri üç ay ertelenmiştir. 

23/3/2020 Tarihli TUBİTAK Duyurusu 

 

 

Mücbir Sebep İlanı Nedeniyle KDV ve Muhtasar Beyannameler, Ba ve Bs Formları ile E-Defterlerde Erteleme 

a) AVM’ler dahil perakende ticaret, demir c?elik ve metal sanayii, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii ic?in parc?a ve aksesuar imalatı, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulas?ım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, tur operato?rleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve ic?ecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra sag?lık hizmetleri, mobilya imalatı, madencilik ve tas? ocakc?ılıg?ı, bina ins?aatı ve o?zel ins?aat faaliyetleri, endu?striyel mutfak imalatı, arac? kiralama ile matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı u?ru?nlerin yayımcılık faaliyetleri sekto?rlerinde faaliyette bulunan mu?kelleflerin,

b) Faaliyetleri gec?ici su?re ile durdurulan yu?zme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve du?g?u?n salonu, berber ve kuafo?r gibi is?yerlerinin bulundug?u sekto?rlerde faaliyet go?steren mu?kelleflerin,

c) Ticari, zirai ve mesleki kazanc? yo?nu?nden gelir vergisi mu?kellefiyeti bulunanların, 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günüsonuna kadar uzatılmıştır. Aynı dönemlerde verilmesi gereken Form “Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve bu dönemlerde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri de 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak, ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır. 

page2image1253583776page2image1253581728

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

Sokağa Çıkma Yasağı Getirilenlerin Vergisel Ödevlerine Erteleme 

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmıştır. 

page2image1253647328page2image1253645232

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

 

İrtifak Hakkı Bedelleri ve Ecrimisillerde Erteleme 

a) Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile 

b)Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde (1 Nisan 2020-30 Haziran 2020) tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin 

ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir. 

page3image1252314144page3image1252314560

7226 sayılı Kanun Md. 42 

page3image1252319696

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması 

22/3/2020-30/4/2020 tarihleri arasında nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. 

2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

KDV Oran İndirimi 

Yurtiçi hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetinde KDV oranı 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren %1'e indirilmiştir. Bu oran 30/6/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olacaktır. 

page3image1252380464page3image1252380944

2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Konut Kredisi Desteği 

500 bin TL'nin altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar %80'den %90'a çıkarılmış, böylelikle asgari peşinat %20'den %10'a indirilmiştir. 

8949 Sayılı BDKK Kararı 

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma 

İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi yönünde karar alınmıştır. 7226 sayılı Kanun ile de Korovirüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularında birtakım kolaylıklar sağlanmış, ilave koşullar getirilmiştir. 

İŞKUR'un 22/3/2020 Tarihli Duyurusu ve 7226 sayılı Kanun Md. 41 

Telafi Çalışması Yaptırabilme Süresinde Uzatma 

4857 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklikle iki ay içinde yaptırılması gereken telafi çalışmasının dört ay içinde yaptırılabilmesine imkan tanınmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına artırma konusunda yetki verilmiştir. 

7226 sayılı Kanun Md. 43 

İşyeri Kirasının Ödenmemesinin Fesih Nedeni Olmaması 

1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaması sağlanmıştır. 

7226 sayılı Kanun Geçici Md. 2 

 

Karşılıksız Çek ve Senetlere Sicil Affı 

page4image1252285200

Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması sağlanmıştır. 

page4image1252207216page4image1252136912

7226 sayılı Kanun Md. 48 

Karşılıksız Çek Düzenleme Fiillerine İnfaz Durdurma 

24/3/2020'ye kadar karşılıksız çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı 26/3/2020 tarihi itibarıyla durdurulmaktadır. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek ve kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecektir. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. 

7226 sayılı Kanun Md. 49 

İhracatçıya Stok Finansmanı Desteği 

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi planlanmaktadır. 

Çalışmalar Devam Etmektedir. 

Kredi Garanti Fonu Desteği 

Kredi Garanti Fonunun limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılmışolup kredi önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı olan firmalar ile KOBİ'lere verilecektir. 

7226 sayılı Kanun Md. 20 

 

Esnafın Kredi Ödemelerine Erteleme 

Esnaf ve sanatkârlardan, yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halkbanktan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecektir. Bu Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır. 

page5image1250651232page5image1250649184

2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

page5image1250654960

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarında Erteleme Yetkisi 

Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

7226 sayılı Kanun Md. 2 

page5image1250708704

İşverene Ücret Desteği 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 80 inci madde eklenerek, 2020 yılı Ocak-Aralık ayları için koşulları sağlayan işverenler için yine koşulları sağlayan sigortalı çalışanlarının toplam prim ödeme gün sayısının 2.50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörülmüştür. Bu düzenleme 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 26/3/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

7226 sayılı Kanun Md. 29 

Şirket Genel Kurullarına Erteleme 

a) Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine imkan tanındığı, 

b) Şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine de olanak sağlandığı, 

açıklanmıştır. 

Ticaret Bakanlığının 20/3/2020 Tarihli Duyurusu 

 

 

 

Eximbank Kredilerinde ve Taahhüt Kapatmalarında Erteleme 

a)Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. 

b) Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. 

c) Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

d) Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

page6image1253890272page6image1253888224

EXİMBANK'ın 24/3/2020 Tarihli Duyurusu 

Dava Açma ve Benzeri Başvuru Sürelerinin Durması 

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmaktadır. 

page6image1254067296page6image1254065200

7226 sayılı Kanun Geçici Md. 1 

 

Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği 

a) “Çek Ödeme Destek Kredisi” 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faiz ödemeli Hazine destekli KGF kefaleti ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere aşağıda belirtilen azami limitler dahilinde kullandırılacaktır. 

Yıllık Ciro (TL) 

0-25 milyon

25-125 milyon 125 milyon üzeri 

Azami Kredi Tutarı (TL) 

1 milyon 

5 milyon 10 milyon 

 

Yukarıdaki limitler azami limitler olup, kredi her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kullandırılacaktır. 

b) Başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” başlayacaktır.

Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de 

sağlanabilecektir.

Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir: 

Yıllık Ciro (TL) 

0-25 milyon

25-125 milyon 125 milyon üzeri 

Azami Kredi Tutarı (TL) 

5 milyon 25 milyon 50 milyon 

 

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir. 

Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır.

 

Türkiye Bankalar Birliğinin 27/3/2020 Tarihli Duyurusu 

page8image1250532384

Duyurumuz bilgilendirme amac?lı olup belirli bir konu hakkında genel c?erc?evede bilgi vermek amacını tas?ıdıg?ından ic?erikten kaynaklanan veya ic?erig?e ilis?kin ortaya c?ıkan sonuc?lardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

Bu duyurumuzda yer verilen bilgiler duyuru tarihi itibarıyla gec?erli olup, duyuru tarihinden sonra gerc?ekles?ebilecek yasal deg?is?iklikler, gelis?ecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı du?zenlemeleri ve deg?erlendirmeleri gerektirebilmektedir. Bu duyurumuzdaki tabloda sunulan bilgiler o?zet nitelig?inde olup detaylı bilgiler ilgili mevzuatta yer almaktadır.