Haberler
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

ÖZET :

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için, İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta adreslerine elektronik olarak,

− Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu (Formda, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasının belirtmesi gerekir)

− Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesi ile başvuru yapılması gereklidir.

Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
Yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;

1) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler (Devlet tarafından kapatılan işyerlerinde işletme ruhsatı, işveren tarafından karar alınması halinde yönetim kurulu kararı gibi belgeler

2) Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler)

bulunması gereklidir.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ VE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

“Korona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir” konulu 16/3/2020 tarihli 71 sayılı sirkülerimiz ile “Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı” konulu 25/3/2020 tarihli 78 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır. Son günlerde kısa çalışma ödeneği başvurularında aşırı artış olması nedeniyle aşağıdaki hususların bilinmesi yararlı olacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) işyerindeki çalışma süresinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması halinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için, İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta adreslerine elektronik olarak,

− Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu (Formda işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasının belirtmesi gerekir) (Bu form yazı ekinde

sunulmuştur)

− Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesi (Bu form yazı ekinde sunulmuştur)

ile başvuru yapılması gereklidir.

Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;
1) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler (Devlet tarafından kapatılan

işyerlerinde işletme ruhsatı, işveren tarafından karar alınması halinde yönetim

bulunması gereklidir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Yaparken Bilinmesi Gereken Hususlar

1-  İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Her işyeri için de çalışmanın azaltılması konusunda çalışan sayısı değil, çalışma süresinin üçte biri dikkate alınmaktadır.

2-  Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesinde yer alan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları işveren tarafından değil İŞKUR tarafından kontrol edilecektir. Listede yer alıp yararlanma şartlarını taşımayan bir işçinin bulunması diğer işçilerin yararlanma durumlarını değiştirmeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus işçilerin işten çıkışlarının verilmemesi gerekir. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılacak işçinin alacağı ödenek, ileride işsiz kaldığında kullanacağı işsizlik parasından mahsup edilecektir.

3-  Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartların varlığı halinde tekrar başvurulabilir.

4-  Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması şartıyla, kısa çalışma ödeneği işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen durduğu tarihten itibaren başlayacaktır.

kurulu kararı gibi belgeler
2) Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu

ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler)

page3image3734288page3image3757376

 

5-  Kısa çalışmanın başladığı ilk haftada 4857 sayılı İş Kanunu 40’ıncı maddesi gereğince zorlayıcı sebeplerden dolayı işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunması nedeniyle kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır.

6-  Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya verildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Çalışanlar PTT şubelerine giderek, TC Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini alabileceklerdir.

7-  Uygunluk tespiti yapıldıktan sonra İŞKUR’ a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapılması mümkündür Ancak bu durum yeni talep olarak değerlendirilmektedir.

8-  Kısa çalışma uygulamasına geçildikten sonra, yıllık izin kullanmak isteyen işçilerin yıllık izin kullanmasına yasal bir engel yoktur. Ancak bu süreye ilişkin eksik gün kodu olarak kısa çalışma kodu(18) eklenmemelidir. Yıllık izin döneminde ücretin işveren tarafından ödenmesi gerekir. Bu nedenle kısa çalışma uygulanacak işyeri listesine bu kapsamdaki sigortalıların eklenmemesi daha doğru olacaktır.

9-  Kısa çalışma döneminde rapor alan işçiler için raporlu olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından ödendiğinden, bu işçiler kısa çalışma ödeneği alamazlar. Bu nedenle bu kapsamdaki işçilerin eksik gün kodu(18) değil (01- istirahat) kodu olmalıdır.

10-Kısa çalışma başvurularında işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilmelidir. Kısa çalışma ödeneği verildiğinde işveren kısa çalışma ödeneği süresine ait günler için işçilere ücret ödemesi yapmayacak, sigorta primi ve ücret üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

11-Ayın tamamında faaliyetin durması nedeniyle kısa çalışma ödenen işçilere, işveren tarafından ücret ödenerek SGK’ ya gün ve kazanç bildirimi yapılırsa, gün bildirimi İŞKUR tarafından işçilerin çalıştığı anlamında sayılarak kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumda SGK’ ya (0) gün ve kazançlı bildirim yapılabileceği değişik uzmanlar tarafından belirtilmesine karşılık İŞKUR tarafından bu hususta bir açıklama yapılmamıştır. Kısa çalışmanın ayın tamamında değil de kısmı olarak uygulandığı dönemde ise, kısa çalışma döneminde işçilere ödenecek ücret, SGK’ ya aylık prim hizmet belgesi ile bildirim yapılması gereken günün kazançlarına dahil edilebilir.

12- Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde İŞKUR’a da bildirilmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik/yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple askere gitmesi/silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya hastalık/sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini İŞKUR’a bildirmek gerekmektedir.

13-Kısa çalışma inceleme sonucunun; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

14-Emekli işçiler için sosyal güvenlik destek primi ödendiğinden, bu kişiler adına işsizlik sigortası primi yatırılmadığından emekli işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz. Sadece işsizlik sigortası primi ödeyen işçiler bu uygulamadan yararlanabilir.

15-İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

16-Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ermektedir.

17-Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı , kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir. Oranlamada küsurat çıkması halinde, küsuratlar tama iblağ edilir.

18-İşverenin, Sigorta prim borcu veya vergi borcu olması kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını etkilemez.

19-Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

20-Bir başka işverene ait işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi, kendi işyeri olması halinde kendi işyeri için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

Saygılarımızla...

page6image3729088page6image3718480

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU

1

İşveren

 

2

İşyerinin Faaliyet Konusu

 

3

İşyeri Adresi

 

4

İŞKUR İşyeri Numarası

(İŞKUR birimlerinden temin edilebilir)

 

5

SGK İşyeri Sicil Numarası

 

6

Kısa Çalışmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Başlangıç Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

Bitiş Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

   

7

Başvurunun Nedeni

(ilgili kutucuğa X koyunuz)

Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep

Diğer Zorlayıcı Sebep (Deprem, Yangın, Sel vb.)

page7image7920272

Covid-19 Etkisi

page7image9200688

Döviz Etkisi

  page7image9200912 page7image9201024 page7image7925680  

8

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İse

Sendikanın Adı

  page7image7929424

Dönemi

page7image7930464

9

page7image7932544 page7image7932752

Başvuru Tarihinde İşyerinde Çalışan Toplam İşçi Sayısı

Kadın

page7image9185680 page7image7935248 page7image9178064

Erkek

Toplam

  page7image7938368 page7image7939408  

10

Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

  page7image9201472page7image9201584  

11

page7image7948976 page7image7949184

Kısa Çalışmanın Hangi Yöntemle Uygulanacağı
(ilgili kutucuğa X koyunuz)

Çalışma Süresinin Azaltılması

Faaliyetin Durdurulması

page7image7950432

İşyerinin

Tamamında

page7image7174208

İşyerinin

Bir Bölümünde

İşyerinin

Tamamında

page7image7174880

İşyerinin

Bir Bölümünde

       

12

İşyerinde Daha Önce
Kısa Çalışma Uygulandı mı?

EVET

 

HAYIR

page7image7961664
 
page7image7963536 page7image7963744

13

page7image7964368 page7image7964576

İşveren veya İşveren Adına İrtibat Kurulacak Yetkilinin

Adı Soyadı

 

Telefon Numarası

 

Elektronik Postası

 

14

page7image7971856 page7image7972064

İşyerinin İrtibat Bilgileri

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

15

Eklenecek Belgeler

(Başvuru esnasında gönderilmesi / teslim edilmesi gerekmektedir)

1. 2. 3.

1) Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

2) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler

*Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

*Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair

 

 

 

GENEL AÇIKLAMA

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır.

Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

4447 sayılı Kanun ile “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde;

 1. Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi (Ek-1: Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi) bu dilekçe ekinde gönderdiğimi/teslim ettiğimi
 2. İşyerimde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin uygunluk tespiti sürecinde talep edilen/edilecek bilgi ve belgeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerine göndereceğimi/teslim edeceğimi,
 3. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtları tutacağımı ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edeceğimi,
 4. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik taleplerimin, yeni başvuru olarak değerlendirileceğini,
 5. İstenilen bilgi, belge ve kayıtları belirtilen sürede vermediğim takdirde 4857 sayılı Kanunun 92’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağını,
 6. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödeneceğini,
 7. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamalarında Kurum tarafından yapılacak ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayacağını, bu döneme ilişkin ücretin işverene ait olduğunu,
 8. Uygunluk tespiti sonucu tarafıma bildirilen kısa çalışma oranı üzerinde kısa çalışma ödemesi talep etmeyeceğimi,
 9. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün

içinde bildireceğimi,

 1. Kısa çalışma inceleme sonucunu; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edeceğimi ve varsa toplu iş

sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildireceğimi, ilan yoluyla işçilere duyuru yapamadığım durumlarda kısa

çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapacağımı,

 1. Kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması veya

herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama

ve bitiş tarihlerini Kuruma bildireceğimi,

 1. Normal faaliyete başlamaya karar vermem halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi

sendikasına ve işçilere altı (6) işgünü önce yazılı olarak bildireceğimi,

 1. İşyerinin faaliyet alanının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının esas alınacağını,
 2. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin

“18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildireceğimi,

 1. Kuruma yapacağım eksik ve/veya hatalı bildirimimden kaynaklanan fazla ödemeleri yasal faiziyle birlikte

ödeyeceğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

 

İşveren Adı Soyadı Kaşe ve İmza Tarih

page9image2934208page9image3869632

 

 

 

 

Kaynak:türmob.org.tr