Haberler
KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRMA YASASI KABUL EDİLDİ.

VERGİ /SGK VE KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRMA YASASI ÇIKTI.

Yeni Vergi Affı İle Yapılandırılacak Borçlar Nelerdir?

7256 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun;   11.11.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Resmi Gazete yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.   31.08.2020 vade tarihine kadar olan  ödenmeyen tüm vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamında olacaktır. 

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler,  kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunmaları  gerekmektedir.  Gerçek ve tüzel kişi mükellefler yapılandırma taksitlerini 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebileceklerdir.  Taksitler daha önceki af kanunlarında olduğu gibi iki ayda bir ödenecektir. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme seçeneğini seçenlere indirim olanağı sağlanmıştır. İlk taksit ödemeleri; vergi için Ocak 2021 tarihinde, SGK için ise Şubat 2021 tarihinde ödenmeye başlanacaktır.  

7256 sayılı af kanuna göre, 31.08.2020 tarihine kadar olan yapılandırılabilecek borçlar;

 1. 31.08.2020 tarihine kadar  ödenmeyen  vergi ve SGK borçları, gecikme zamları, gecikme cezaları, gecikme faizleri, idari para cezaları,
 2. KYK borçları,
 3. Trafik para cezaları,
 4. Seçim ve nüfus para cezaları,
 5. 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 6. SGK ve GSS borçlarının, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 7. İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 8. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
 9. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 10. Ecrimisiller,
 11. Haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
 12. Gümrük vergileri,
 13. İl özel idarelerine olan borçlar,
 14. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar,
 15. Su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif  ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri,
 16. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri,

Başvurular,  kanunun yayımlandığı tarihten itibaren  genel tebliğler  ekinde bulunan örnek dilekçe ile ilgili vergi dairesine elden veya PTT yoluyla müracaat edilmesi gerekmektedir.   Elektronik ortamda da şifre ve parola yoluyla başvurular yapılabilmektedir.  Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim sağlanır.  Ödemeler  GİB portalı üzerinden  kredi  kartı ile  veya  banka sistemi üzerinden ödenebilir.  Bunun için  öncelikle  borcun  7256 sayılı  yasaya  göre yapılandırılması  ve  borcun  ödeme  planına bağlanılarak sisteme düşmesi  gerekir.   PTT kanalıyla da  tecil  dosya numarası  belirtilerek  ödeme yapılabilir. 

Taksitlerin seçilen vadeye uygun olarak  ödenmesi  zorunludur. 1 yıl içerisinde üst üste ödenmeyen 2 taksit nedeniyle yapılandırmalar  iptal olabilmektedir.   Mücbir sebep söz konusu olduğu  takdirde bunların  belgelenmesi gerekir.